نمودار میله ای ۲

ایده ۷۰%
کاربر ۴۲%
لوگو ۷۵%
فروشگاه ۸۰%
تست ۶۹%
طراحی ۸۴%
خلاقیت ۹۰%
کاربران ۷۹%
ایده ۶۸%
لوگو ۶۰%
فروشگاه ۶۵%
لوگو ۵۱%
ایده ۷۰%
کاربر ۴۲%
لوگو ۷۵%
فروشگاه ۸۰%
تست ۶۹%
طراحی ۸۴%
فروشگاه ۶۵%

کلیدواژه خود را وارد کنید